Amatérský sport – aktuální opatření

S účinností ode dne 14. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí:

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA za podmínek, že:

 • ve vnitřních sportovištích maximálně 30 osob ve skupině, šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny
 • na venkovních sportovištích ve skupinách nejvýše 30 osob ve skupině,
 • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 • účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření,
 • subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
 • Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že:

 • ve vnitřních sportovištích (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště; osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření, která je provozovatel povinen kontrolovat, šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny; v případě skupinových lekcí jsou dodržovány mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry
 • na venkovních sportovištích osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:

Se sportovní akce účastní nejvýše 10 osob, účastní se bez omezujících podmínek.  Nad 10 osob je nutné dodržet následující podmínky: nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost POVOLENY za podmínek, že:

 • provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 50 % z maximální kapacity návštěvníků areálu 
 • návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti
 • osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost POVOLENY za podmínek, že:

 • provozovatel neumožní přítomnost více než 50 % maximálního počtu návštěvníků,
 • minimální teplota provozování saun je 80 °C
 • osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 • nejvýše 200 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat, 
 • nejvýše 500 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.
 • organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe

telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání,

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 • nejvýše 200 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat, 
 • nejvýše 500 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.
 • organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání,

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnitřních prostorech a vnějších prostorech POVOLENA za podmínek:

 • maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorechnesmí být vyšší než 2000 osob; 
 • pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; 
 • divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorechnesmí být vyšší než 1000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 50 % celkové kapacity míst k sezení; 
 • všichni diváci musí být usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků; 
 • všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu,
 • na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v opatření
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle opatření; v případě, že osoba splnění níže uvedených opatření neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
 • občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.
Osoby splňující podmínky OPATŘENÍ:
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Volnočasové aktivity pořádané pro osoby mladší 18 let
 • nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech,
 • nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
 • zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10  osob, nesplňují  (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky dle OPATŘENÍ; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění výše uvedených v OPATŘENÍ; v případě, že osoba splnění OPATŘENÍ neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; 
 • jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění OPATŘENÍ jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění OPATŘENÍ ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,

Podrobnější informace naleznete na COVID Portálu Ministerstva vnitra ČR nebo na webu KORONAVIRUS Ministerstva zdravotnictví ČR.

Amatérský sport versus Covid – 19